Kursplan för

Företagsekonomi med livsmedelsinriktning
Business Administration Survey

TFRA90, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2017
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2016-11-10

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

- att ge en allmän och grundläggande introduktion till ämnet företagsekonomi

- att ge praktisk träning i att analysera ett företags resultat och finansiella ställning

- att ge praktisk träning i produkt- och investeringskalkylering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- tolka och förklara ett företags resultat och finansiella ställning med hjälp av effektivitetsnyckeltal och finansiella nyckeltal

- beskriva skillnaderna mellan ett företags fasta och rörliga kostnader

- beräkna ett företags nollpunktsomsättning och säkerhetsmarginal

- beräkna och analysera det ekonomiska utfallet av ett företags olika metoder för produkt- och investeringskalkylering.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

-- identifiera företagsekonomiska problemställningar med hjälp av ett företags period- och årsbokslut

- använda enkla modeller för produkt- och investeringskalkylering

- redogöra för ett företag och dess omgivning ur ett företagsekonomiskt perspektiv på ett grundläggande sätt för studiekamrater under studietiden och efter avslutade studier diskutera elementära företagsekonomiska problemställningar med chefer och medarbetare på den aktuella arbetsplatsen.

Kursinnehåll

För att uppnå ökad förståelse för de olika problemområdenas koppling till ett företags verksamhet, genomförs kursen genom deltagarnas medverkan i ett simuleringsprogram, med möjlighet att tillämpa den företagsekonomiska teorin i en virtuell verklighet. Kursen genomförs som en distanskurs med följande innehåll: Affärsidé, Associationsrätt, Intern redovisning, Kostnads-/intäktsanalys, Investeringsbedömning, Räkenskapsanalys, Budgetering, Kassaflödesanalys, och Extern redovisning.

Undervisningen sker genom multimediala föreläsningar, genom studium av anvisad litteratur och genom aktiv medverkan i ett simuleringsprogram/företagsspel (motsv. case). Företagsspelet omfattar en tid av två virtuella år, som båda avslutas med bokslut, totalt 10 perioder/sessioner/kvartal. Inför varje ny period/session tillämpar deltagaren sina nyvunna kunskaper från litteraturstudierna och aktuell föreläsning genom att fatta relevanta beslut för sitt (spel-) företag inom det behandlade kunskapsområdet. Deltagarna verifierar sina kunskaper genom att besvara frågor, hämtade dels från litteraturen, dels från aktuell föreläsning inför varje nytt kvartal eller bokslut, samt genom analys av och kommentarer till utfallet för senaste kvartal i det egna (spel-) företaget.

 

Kursen förutsätter obligatorisk medverkan vid minst åtta av företagsspelets 10 sessioner.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter under företagsspelet, en inlämningsuppgift efter spelet samt en skriftlig tentamen.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Inlämningsuppgifter: nyckeltal .
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd inskickad uppgift om nyckeltal.
Kod: 0208. Benämning: Inlämningsuppgifter: rapport.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift: företagets ekonomiska status
Kod: 0308. Benämning: Skriftlig tentamen .
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: YTHA25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlott Håkansson, charlott.hakansson@food.lth.se
Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se