Kursplan för

Människan i extrema miljöer
Humans in Extreme Environments

TFRC70, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2016
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-06-15

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Ge grundläggande kunskap om hur extrema fysiska miljöer påverkar människans välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- ha kunskap om risker och problem förknippade med extrema fysiska miljöer, framför allt med avseende på tungt arbete, termiskt klimat, dykning, hög höjd, rymdmiljö samt brand- och syrefattiga miljöer.

- förstå de viktigaste orsakerna till de risker och problem som dessa faktorer skapar.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- ha förmåga att identifiera risker och problem i extrema fysiska miljöer.

- ha färdighet i att genomföra adekvata mätningar och behandling av mätdata.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- kunna värdera risknivå på basis av tillgängliga expositionsdata.

- kunna bedöma olika metoders användbarhet och tillförlitlighet.

Kursinnehåll

- Introduktion till expositionsbedömning

- Fysiskt arbete och fysisk arbetsförmåga

- Människans värmebalans och värmeutbyte med omgivningen

- Kyla och värme

- Kallt vatten och dykning

- Hög höjd och rymdmiljö

- Brand och syrefattiga miljöer

- Metoder för riskbedömning och simulering

- Förebyggande åtgärder och personlig skyddsutrustning

- Nationella och internationella regler och rekommendationer

- Övningar: Fysiskt tungt arbete, kyla och värme

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Labbövningar, projektarbete och skriftlig tentamen. Totalt sett är det 3 laborationer som skall rapporteras. Projektet består av en litteraturundersökning inom ett specifikt område av extrema miljöer där människans kapacitet sätts på prov. Projektet genomförs individuellt eller i grupp (max 3 personer i en grupp). Projektrapportens omfattning är 2-3 sidor per student exklusive titelsida och referenslista. För att bli godkänd på projektet krävs godkänt arbete med projektteman, tillräckligt djup inom ett specifikt område, användning av brett litteraturval, opponering och kamratgranskning på ett annat projekt och presentation.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNM151

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kalev Kuklane, kalev.kuklane@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se/termisk-miljoe/utbildning/tfrc70-maenniskan-i-extrema-miljoeer/
Övrig information: Om deltagarantalet understiger 12 personer kan kursen komma att ställas in.