Kursplan för

Akustik
Acoustics

VTAN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2021-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, V4-hb, V5-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om ljudutbredning i olika media, nämligen fluider som luft och i vibrerande system av solida konstruktionselement, där olika vågtyper (t.ex. longitudinella vågor, transversella vågor och böjvågor) och deras egenskaper introduceras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Olika vågtyper och deras egenskaper. Longitudinalvåg, transversalvåg och böjvåg. Vågutbredning i balkar och plattor. Vågutbredning, transmission och reflektion i och mellan olika media. Dämpningsmekanismer och deras matematiska beskrivning. Plattor med dämpskikt. Impedansbegreppet. Inimpedans i balkar och plattor. Transmission av strukturburet ljud. Periodiska strukturer. Buller i ventilationsanläggningar. Statistisk Energi-Analys. Ljudutstrålning från strukturer. Elementära ljudutstrålare. Akustik i volymer. Kursen innehåller en större projektuppgift där flera av dessa aspekter ska behandlas.

Laborationer
Kursen innehåller tre laborationer á 4h vars innehåll beror på det fokus kursen har under det givna året. Exempel på laborationer är:

Projektuppgifter
Kursen innehåller en projektuppgift som inriktas mot ett område som kursen fokuserar på:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen, godkänd projektuppgift, samt godkända laborationsrapporter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VTAF01 Ljud i byggnad och samhälle
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTA016, VTA060, VTAF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Delphine Bard, delphine.bard@construction.lth.se
Hemsida: http://www.akustik.lth.se