Kursplan för

Ljud i byggnad och samhälle
Sound in Building and Environment

VTAF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2021-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: V3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper om ljud och dess effekt på människan med tillämpning på bullerproblem som uppstår i byggnad och samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar de fysiska och matematiska grunderna för akustiken och introducerar centrala begrepp som ljudtryck, frekvens, ljudnivå, impedans och vibrationer. Vågutbredning med akustiska fenomen som reflektion, transmission, stående våg och resonans introduceras.

Fortplantning av plana, cylindriska och sfäriska vågor och deras effekter diskuteras, såväl som diffraktion som uppstår vid hinder.
Samtliga fenomen exemplifieras genom en beskrivning av hur de inverkar i de bullerproblem vi stöter på i våra byggnader och vårt samhälle:

Vidare innehåller kursen två laborationer som genomförs under två timmar vardera:

Ett viktigt moment i kursen är en projektuppgift som skall resultera i en rapport som betygsätts. Tre alternativa uppgifter finns att välja mellan:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen, godkänd projektuppgift som redovisas skriftligt och eventuellt muntligt, samt godkända laborationsrapporter. Kursen betygssätts sedan efter projektuppgiften och tentamensresultatet (3, 4 eller 5).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys OCH FMA430 Flerdimensionell analys eller FMAB30 Flerdimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTA070

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Delphine Bard, delphine.bard@construction.lth.se
Hemsida: http://www.akustik.lth.se/utbildning/kurser/