Kursplan för

Termodynamik och ytkemi
Thermodynamics and Surface Chemistry

KFKA10, 8 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en solid termodynamisk grund för fortsatta studier inom kemi och energiteknik genom att

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i två huvudavsnitt:

1. Termodynamik
Termodynamiska grundbegrepp som arbete och värme, entropi, entalpi, Gibbs energi och kemisk potential.
 Reversibla och irreversibla, isoterma och adiabatiska processer.
Tillståndsekvationer för gaser. Korresponderande tillstånd. Utvidgning och kompressibilitet.
Kvantitativ behandling av fasjämvikter i enkomponentsystem. Clapeyrons och Clausius-Clapeyrons ekvationer.
Termodynamik för blandningar. Ideala lösningar. Raoults lag. Destillering. Idealt utspädda lösningar. Henrys lag. Kolligativa egenskaper. Fasdiagram för tvåkomponentsystem.
Aktivitetsbegreppet.
Termodynamisk behandling av kemisk jämvikt för gaser och lösningar. Heterogena jämvikter. Tryck- och temperaturberoende av jämvikter.

2. Ytkemi
Gränsytor, ytspänning. Vätningsfenomen. Kapillärkraft. Krökta ytor: Laplace och Kelvins ekvationer. Ytaktiva ämnen. Gibbs adsorptionsekvation. Miceller, kritisk micellbildningskoncentration. Solubilisering. Ytfilmer. Skum och aerosoler. Emulsioner. DLVO-teorin. Kolloider och deras stabilitet.

Laborationer

Vid laborationerna tränas arbete med evakuerade system och destillationsutrustning, avläsning av tryckmätare, termometer, hygrometer, refraktometer m.m.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och laborationer. Slutbetyget baseras på skriftlig tentamen. Tentamen utformas så att god förståelse och grundläggande problemlösningsförmåga inom kursens alla delar krävs för godkänt resultat (betyg 3). Överbetyg (betygen 4 och 5) kräver förmåga till mer komplex problemlösning. Genomförda moment kan komma att ge bonuspoäng till tentamen. Bonuspoängen gäller då endast vid kurstillfällets ordinarie tentamen samt under följande två omtentamenstillfällen. Studenter som tilldelats bonuspoäng för genomförda moment en gång kan inte erhålla bonuspoäng för dessa moment ytterligare en gång vid eventuell omregistrering på senare kurstillfälle.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0218. Benämning: Laborationer och inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För betyg G skall varje laboration utföras och redovisas enligt anvisningarna, vilket kan innebära skriftligt eller muntligt, på svenska eller engelska. För godkänt skall de skriftliga rapporterna vara enkla men korrekta och koncisa, ha lämplig struktur samt innehålla en relevant diskussion av resultaten.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys, FMAB30/FMA430 Flerdimensionell analys, KASA01 Grundläggande kemi, FAFA70 Energi- och omvärldsfysik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KFK060, KFK080, KFKA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Pär Söderhjelm, Par.Soderhjelm@bpc.lu.se
Hemsida: https://www.cmps.lu.se/education/
Övrig information: Viss undervisning kan komma att ske på engelska. Viss rapportering kan krävas på engelska.