Kursplan för

Moderna trådlösa system - 5G och dess efterföljare
Modern Wireless Systems - 5G and Beyond

EITP30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2021-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Valfri för: C5-ks, D5, E4-ks, MSOC2, MWIR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen behandlar den senaste teknikutvecklingen inom trådlös kommunikation, inklusive 5G och LTE-system. Dessa system är högpresterande och representerar i flera avseenden "state-of-the-art". En central del av kursen är att ge detaljerad kunskap om de kommunikationsmetoder som används i nedlänk respektive upplänk som möjliggör dessa kraftiga prestandaökningar. I kursen ingår även trender för framtida systemlösningar. Kursens syfte är att ge goda kunskaper om principer, begrepp, funktion, prestanda och begränsningar för sådana system för mobil kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller ett urval av följande ämnen:

 1. Evolution of wireless communication from 1G up to 5G
 2. 5G Standardization and spectrum allocation
 3. Introduction to OFDM: single-carrier communication VS multi-carrier communication
 4. The role of FFT in OFDM signals generation: advantages and disadvantages
 5. Multipath propagation effects onto OFDM signals: the importance of cyclic prefix insertion
 6. Channel estimation in OFDM systems
 7. Introduction to LTE
 8. LTE Signals’ structure
 9. LTE Channel-dependent scheduling
 10. LTE Radio-interface architecture
 11. LTE Transport-channel processing
 12. LTE Physical-layer control signaling
 13. LTE Initial access overview
 14. LTE Random access channel overview
 15. A smooth transition to 5G/NR from LTE (5G/NR Introduction)
 16. 5G/NR Signals’ structure
 17. 5G/NR Radio-interface architecture
 18. 5G/NR Transport-channel processing
 19. 5G/NR Multi-antenna transmission and beam management
 20. 5G/NR Physical-layer control signaling
 21. 5G/NR Initial access overview
 22. Successful examples of future applications in 5G/NR
 23. Vision and thoughts towards 6G
 24. Celebrities talk about the development of wireless technologies

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänt projekt och datorlaborationer ger betyg 3 och de krävs för deltagande i tentamen. Den skriftliga tentamen erbjuds de som vill uppnå högre betyg (dvs 4 eller 5).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Skriftlig rapport, muntlig presentation, samt opponering på annan grupps rapport och presentation.
Kod: 0220. Benämning: Datorlaborationer.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorlabb Delmomentet omfattar: Eleverna ska genomföra några uppgifter under datorbaserade laboratoriekurser.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETT051/EITG05 Digital kommunikation. EITN75 Design av trådlösa system
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Aleksei Fedorov, aleksei.fedorov@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitp30
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.