Kursplan för

Moderna trådlösa system - 5G och dess efterföljare
Modern Wireless Systems - 5G and Beyond

EITP30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Valfri för: C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen behandlar den senaste teknikutvecklingen inom trådlös kommunikation, inklusive 5G och LTE-system. Dessa system är högpresterande och representerar i flera avseenden "state-of-the-art". En central del av kursen är att ge detaljerad kunskap om de kommunikationsmetoder som används i nedlänk respektive upplänk som möjliggör dessa kraftiga prestandaökningar. I kursen ingår även trender för framtida systemlösningar. Kursens syfte är att ge goda kunskaper om principer, begrepp, funktion, prestanda och begränsningar för sådana system för mobil kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande områden:

 1. Trådlös kommunikations utveckling från 1G till 5G
 2. 5G Standarisering och frekvenstilldelning
 3. Introduktion till OFDM: enkel bärvåg relativt multipell bärvåg
 4. FFTns roll vid signalgenerering av OFDM symboler: fördelar och nackdelar
 5. Flervägsutbredningseffekter på OFDM-signaler: vikten av cykliskt prefix
 6. Kanalestimering i OFDM-system
 7. Introduktion till LTE
 8. Signalerstrukturer för LTE
 9. LTE Kanalberoende schemaläggning
 10. LTE Radiogränssnittets arkitektur
 11. LTE Processande av transportkanalen
 12. LTE Kontrollsignaler för det fysiska lagret
 13. LTE Översikt av Initial access
 14. Översikt av Random Access i LTE
 15. En friktionsfri övergång från LTE till 5G/NR (5G/NR Introduktion)
 16. Signalstrukturer för 5G/NR
 17. 5G/NR Radiogränssnittets arkitektur
 18. 5G/NR Processande av transportkanalen
 19. 5G/NR Multiantennöverföring och hantering av strålar
 20. 5G/NR Kontrollsignaler för det fysiska lagret
 21. 5G/NR Översikt av Initial access
 22. Framgångsexempel av framtida applikationsområden för 5G/NR
 23. Tankar och visioner om 6G
 24. Experter från företag ledande inom fältet pratar om utvecklingen av teknologier inom trådlös kommunikation

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 timmar), laborationsrapport och muntlig redovisning av laborationerna. Godkända laborationer krävs för att få skriva tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0122. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen
Kod: 0222. Benämning: Datorlaborationer.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorlabb Delmomentet omfattar: Eleverna ska genomföra några uppgifter under datorbaserade laboratoriekurser.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETT051/EITG05 Digital kommunikation. EITN75 Design av trådlösa system
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Aleksei Fedorov, aleksei.fedorov@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitp30
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.