Kursplan för

Höghastighetselektronik
High Speed Devices

EITP01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Valfri för: E4-fh, F4, F4-nf, F4-fel, MNAV2, MSOC1, N4-hn
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Målet med denna kurs är att ge kunskaper om fysiken bakom moderna transistorer optimerade för mycket höga frekvenser, samt att introducera högfrekvent mätteknik. Enklare förstärkardesign för mikrovågsfrekvenser introduceras.

Kursen ger en modern beskrivning av transistorer relevant för kvantbrunns och FinFETs, främst baserad på ballistisk transport.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grundläggande halvledarfysik: tillståndstäthet, bandstruktur och Fermi-Dirac-statistik för tvådimensionella kvantstrukturer..

Ballistisk och diffusiv transport i halvedare

Småsignalmodellering och två-port beskrivning. Ström och effektförstärkning. Stabilitet.

(Heterostruktur)-fälteffekttransistorn – Geometri. Diffusiva och ballistiska DC och AC-modeller med transkapacitanser. Parasitresistanser och kapacitanser. Brusegenskaper.

Transmissionsledare och smithcharts. Enklare design av lågbrusförstärkare.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, presentation av litteraturstudie samt godkänd inlämningsuppgift och laboration.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen
Kod: 0219. Benämning: Inlämningsuppgift och laboration.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift och laboration.
Kod: 0319. Benämning: Litteraturstudie.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Presenterat forskningsartikel

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS030/ESSF20 Komponentfysik eller FFF021/FFN30 Halvledarfysik eller ETIN70 Modern elektronik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FFF115

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Erik Lind, erik.lind@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitp01