Kursplan för

Design av trådlösa system
Wireless System Design Principles

EITN75, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Obligatorisk för: MWIR1
Valfri för: C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte kan delas upp i tre komponenter:

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar moderna radiosystem, deras principiella uppbyggnad, prestandaanalys och övergripande dimensionering av såväl hela system som viktiga delsystem. Utgående från radiokanalens egenskaper diskuteras radiokommunikationens möjligheter och begränsningar. Genomgång av fundamentala byggblock som krävs för att kunna uppfylla olika krav på egenskaper hos ett radiosystem samt deras dimensionering. Kravbegrepp inkluderar datahastighet, bitfelshalt, tillförlitlighet, kostnad, komplexitet, energiförbrukning m.m. Såväl traditionella system för mobil telefoni som moderna system för trådlösa datanätverk, multimediakommunikation och Internet of Things (IoT) diskuteras i kursen. Nya resultat inom området introduceras i form av artiklar som kompletterar kursboken.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Studentens prestation bedöms på två sätt. Studenten skall dels klara av kursens laborativa moment, vilket består av en serie inlämningsuppgifter. Det andra och betygssättande momentet är en fem timmar lång skriftlig tentamen bestående av såväl teoretiska frågor som problemlösning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0218. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETT051/EITG05 Digital kommunikation.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETIN15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Xuesong Cai, xuesong.cai@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn75