Kursplan för

Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation
Channel Coding for Reliable Communication

EITN70, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en överblick över kanalkodningsmetoder för tillförlitlig kommunikation. Efter att ha tagit den här kursen bör du förstå de grundläggande principerna om block- och faltningskoder och hur man kan karakterisera deras prestanda, veta vilka olika konstruktioner som oftast används i digitala kommunikationssystem och veta hur deras kodning och avkodning kan genomföras i praktiken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kanalkodning är kärnan i alla moderna kommunikationssystem och tillförlitlig kommunikation skulle inte vara möjlig utan dess användning. När digital data överförs från en plats till en annan är den alltid utsatt för störningar som förekommer när signaler skickas från sändare till mottagare. Av denna anledning används felkorrigerande koder som en del i alla moderna kommunikationssystem. Dessa tillfogar redundans till den ursprungliga datan på ett kontrollerat sätt så att mottagaren kan rätta överföringsfel.

Kursen omfattar följande ämnen:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tentamen (5 timmar) är skriftlig och omfattar normalt fem uppgifter av problemtyp. Godkänt projektarbete är ett krav för att få tentera.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen
Kod: 0218. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Projekt

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: För studenter från E, D, C eller Pi: FMSF45, FMSF20 eller FMSF55 Matematisk statistik, allmän kurs. För studenter från MWIR: EITG05 Digital kommunikation.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDI042

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Michael Lentmaier, michael.lentmaier@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn70
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.