Kursplan för

Avancerad webbsäkerhet
Advanced Web Security

EITN41, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ska ge studenten fördjupad kunskap om de säkerhetsproblem som relaterar till webbteknologi. En del områden som kräver kryptografiska primitiver kommer behandlas i detalj och en förståelse för dessa ska ge studenten verktyg att applicera sin kunskap på andra säkerhetstekniker.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Datarepresentation: CMS, ASN.1, BER, CER och DER-kodning

PKI & Säkerhet i webbtjänster: PKCS#12, CRL, OCSP, signeringsprocedurer

Anonymitet: Anonymitetslösningar, Chaum-mixar, Tor, attacker

Elektroniska val: protokoll för elektroniska val, homomorfisk kryptering, ZK-proofs, threshold decryption

Elektroniska meddelanden: OTR, Signal

e-handel: Elektroniska betalningar, SET, 3D Secure, Bitcoin, microbetalningar, untraceable E-cash

Allt kursmaterial och undervisningsmoment kommer att vara på engelska.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Betygsatta hemuppgifter ger betyg 3 eller 4. Om betyg 4 uppnås på hemuppgifter kan betyg 5 erhållas genom muntlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EIT060/EITA25 Datasäkerhet, EITF05 Webbsäkerhet
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EITN40

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Paul Stankovski Wagner, paul.stankovski_wagner@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/EITN41
Övrig information: Kursmaterialet kommer att vara på engelska.