Kursplan för

Datorteknik
Computer Organization

EITF70, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2022-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C3, D2, E3
Valfri för: F4, I4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå och hårdvarunivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Ha viss färdighet och erfarenhet i programmering på maskinspråksnivå

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till grunderna för hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå. Bland det som gås igenom är datarepresentation, grundläggande datoraritmetik, ett datorsystems beståndsdelar och funktionssätt samt grundläggande programmeringstekniker på maskinspråksnivå och vilket hårdvarustöd dessa behöver (olika adresseringsmetoder, stack, subrutiner och avbrott). På laborationerna används ett enkelt datorsystem där man kan undersöka programexekvering, felsökning samt olika former för kommunikation med omvärlden.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker genom laborationer, duggor och skriftlig tentamen. För godkänt i kursen, dvs betyg 3, krävs att laborationer och duggor är godkända. För högre betyg, 4 och 5, krävs skriftlig tentamen. Den skriftliga tentamen är frivillig. För att få skriva tentamen krävs att duggor och laborationer är godkända.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt på digitala duggor som görs online under kursens gång ger betyg 3. För högre betyg krävs att de digitala duggor är avklarade och en skriftlig tentamen som resulterar i betyg 4 eller 5.
Kod: 0217. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig genomgång under laborationens genomförande. Övrig information: Alla laborationer ska genomföras under tid när kursen är aktiv och alla laborationer ska genomföras samma läsår.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EDA011/EDAA50, EDA016, EDA017/EDAA55 Programmeringsteknik eller EDAA45 Programmering, grundkurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIT070

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Erik Larsson, erik.larsson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf70