Kursplan för

Introduktion till trådlösa system
An Introduction to Wireless Systems

EITF50, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Alternativobligatorisk för: MWIR1
Valfri för: D4-hs, E4-fh, F4, F4-fel, MSOC1, N4-hn
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en god allmänbildning i högfrekvenstillämpningar, speciellt sådana som förekommer vid radiokommunikation. Grunden läggs utan att tränga in i elektroniken eller att fördjupa sig i konstruktionsdetaljer. De olika delarna behandlas som block vilka definieras av sina fysikaliska egenskaper. Detta ger en förståelse för t.ex. radiomottagarens eller mobiltelefonens uppbyggnad och kunskap om vilka krav som ställs på de ingående kretsarna. Därigenom är kursen även en nödvändig grund för den som senare vill specialisera sig till högfrekvens- eller radiokonstruktör.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Områden som behandlas är:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tentamen och godkända laborationer. Godkända laborationer är ett krav för att få tentera.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer
Kod: 0217. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS010/EITA35 Elektronik eller ETE115/EITF90 Ellära och elektronik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI031, ETIF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Baktash Behmanesh, baktash.behmanesh@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf50