ANLÄGGNINGSTEKNIKVVB 050

Road, Water and Building Engineering

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: L1. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar och Sven Agardh. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Fullgjorda och godkända övningar. Övrigt: Examensarbete kan utföras i materialteknik samt drift- och underhållsverksamhet. Arbetet omfattar vanligen littraturstudier, teoretiska undersökningar (i laboratorium och/eller fält) samt muntlig och skriftlig redovisning. Webbsida http://www.tft.lth.se/roadconstr.htm

Målbeskrivning

Målsättningen är att ge grundläggande kunskaper i ämnet anläggningsteknik.

Dessa kunskaper ska ge de studerande möjlighet att se beröringspunkterna

mellan sitt eget och väg- och vattenbyggarens arbetsfält.

Innehåll

Kursen omfattar ämnesområdena vägbyggnad, järnvägsbyggnad, hydrologi, samt

vattenförsörjning och avloppsteknik.

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i ämnet anläggningsteknik. Dessa

kunskaper ska ge lantmätaren möjligheter att förstå beröringspunkterna

mellan sitt eget arbetsfält och väg- och vattenbyggarens. Kursen ska ge

förutsättningar till bra samarbete mellan de två yrkeskårerna.

Grundläggande kunskaper om vägplanering och vägbyggnadsteknik med hänsyn

till lokala förutsättningar och tillgång på material. Val av vägsträckning.

Geometrisk utformning av vägar samt konstruktion av väg- och

järnvägsöverbyggnader. Återvinning. Barmarks- och vintervägunderhåll.

Översiktlig inblick i samhällets vattenhantering, vattnets kretslopp i

naturen och människans påverkan på naturens kretslopp. Ytvattenströmning,

avrinningsområden, grundvatten.

Problemställningar inom vattenförsörjningsteknik, avloppsteknik och

vattenvård. Enklare planering av ledningsnät och avloppssystem, lokalisering

av reningsanläggningar.

Litteratur

Kompendium i anläggningsteknik för lantmätare.