VÄGBYGGNAD, BYGGANDE OCH UNDERHÅLLVVB 031

Road Construction and Maintenance, Advanced Course

Antal poäng: 5.0. Valfri för: V4. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar. Förkunskapskrav: Geodetisk mätningsteknik och vägbyggnad eller motsvarande. Prestationsbedömning: Närvaro vid föreläsningar,aktivt deltagande i presentation och opposition av seminarieuppgifter, godkänd seminarieuppgift och laborationsredogörelse samt deltagande i exkursion. Övrigt: Fältövningar och studiebesök. Webbsida http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm

Examensarbete kan utföras i PMS, materialteknik, nedbrytningsmodeller.

Målbeskrivning

Målsättningen är att skapa förståelse för hur och i vilka sammanhang de förvärvade kunskaperna kan tillämpas samt att belysa de komplicerade sammanhangen vid nedbrytning av vägar.

Innehåll

Kursen avser att ge kunskaper i planering och utförande samt utvärdering av väg- och gatubyggnadsarbeten. Fördjupade kunskaper i Pavement Management System (PMS).

Metoder för planering och genomförande av väg- och gatuobjekt, med tillämpning på svenska och internationella förhållanden. Packningsarbeten. Materialval och stabiliseringsmetoder. Återanvändning av vägmaterial. Arbetsmiljö. Kontrollmetoder för packning och beläggningar. Maskiner och maskinval. Drift- och underhållsverksamhet. Metoder för barmarks- och vinterväghållning. Funktionsentreprenader.

Skadekartering. Nedbrytningsmodeller. Olika mätmetoder. RST- och fallviktsmätningar. PMS-modellering utifrån empirisk och analytisk dimensionering av vägöverbyggnader. Insamling och värdering av basdata. Uppbyggnad av en egen PMS-modell. Simulering av effekterna av olika valda underhållsåtgärder för väghållare och trafikanter. Jämförelser av utdata från olika nedbrytningsmodeller. Diskussion av optimeringsprinciper. Delmoment med PBL-pedagogik.

Litteratur

Kompendium i Vägbyggnad FK, Byggande och underhåll.