TRAFIKSLAGENS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH EGENSKAPER, FK 2VTT 140

Preconditions and Attributes of Different Traffic Modes,Advance course

Antal poäng: 10.0. Valfri för: V3. Kursansvarig: Christina Prather Persson Förkunskapskrav: Trafikteknik och stadsbyggnad AK (VTT110), Matematisk statistik AK för V (FSM032), Trafik I (VTT ) Prestationsbedömning: Godkänd rapport och tentamen. Övrigt: Undervisningen bygger på problembaserat lärande (PBL) och casemetodik Webbsida http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge insikt i trafikslagens tekniska, kommersiella och

samhälleliga förutsättningar

Innehåll

Olika trafikslags förutsättningar och egenskaper behandlas. Förhållandet

mellan de olika trafikslagen belyses dels som konkurrens och dels som det

ömsesidiga bereoende som föreligger. Kursen är indelad i följande

huvudavsnitt:

1) Temat behandlar orsakerna till resandets fördelning mellan olika

trafikslag och förutsättningarna för trafikslagen. Exempel på fenomen är

gatu- och trafiknät, skillnader i restid, komfort och ekonomi, utformning av

parkeringsplatser, trafikplatser, terminaler och linjenät.

2) Undersöknings- och mätmetoder som används för att studera fenomenen är

bl a studier av körspår, fordonsutformning, trafikmätningar, intervjuer med

bl a SP-teknik.

3) Teorier och modeller som används för att behandla trafikslagens

förutsättningar är t ex EMME/2 och VIPS, ekonomiska modeller, underlag och

former för upphandling, investeringsval, ekonomisk utvärdering samt

logitmodeller.

4) Åtgärder för att förändra olika trafislags förutsättningar är t ex

planering, trafikreglering, ekonomiska styrmedel, information, IT samt

attitydpåverkan.

De fyra avsnitten studeras genom PBL, vidare genomförs mindre casestudier

för att exemplifiera och konkretisera inhämtad kunskap. Vikt läggs vid både

skriftlig och muntlig presentation.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling

Kursen ger insikt i vilka förutsättningar som styr valet mellan trafikslag

och hur miljömässigt bättre trafiks

Litteratur

Ännu ej fastställd.