TRAFIKENS UPPKOMST OCH DRIVKRAFTER, FK IVTT 130

Forces behind traffic generation, Advanced course

Antal poäng: 6.0. Valfri för: V3. Kursansvarig: Christina Prather Persson Förkunskapskrav: Trafikteknik och stadsbyggnad AK (VTT110), Matematisk statistik AK för V (FMS032) Prestationsbedömning: Godkänd rapport och tentamen. Övrigt: Undervisningen bygger på problembaserat lärande (PBL) och casemetodik Webbsida http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge kunskap om samhällets beroende av person- och godstransporter.

Innehåll

Trafikens roll i samhället behandlas och grundläggande teorier och analysmodeller inom trafikområdet belyses. Kursen är indelad i följande huvudavsnitt:

1) Temat behandlar grundläggande drivkrafter bakom transportbehov och transporter samt hur res- och transportmönster påverkas. Exempel på fenomen som behandlas är markanvändningsplanering på nationell, regional och lokal nivå, livsstil och kultur, fördelning mellan enskilda och samhället, samhällets funktionella differentiering, lagar och förordningar, den socio-ekonomiska utvecklingen hos hushållen, internationalisering, produktspecialisering, den globala marknaden, IT-utveckling, marknadens krav på service och tillgänglighet.

2) Undersöknings- och mätmetoder som används för att studera fenomenen är

bl a resvaneundersökingar, tidsgeografi, intervjuer, enkäter, GIS, folk- och bostadsräkning samt studier av planer.

3) Teorier och modeller som används för att behandla trafikens uppkomst och drivkrafter är t ex trafikprognoser samt ekonomiska modeller som cost-benefit respektive cost-effect analys.

4) Åtgärder för att förändra transportbehov och därmed trafikarbetet är t ex olika planeringsåtgärder, ekonomiska styrmedel, administrativa och tekniska åtgärder.

De fyra avsnitten studeras genom PBL, vidare genomförs mindre casestudier för att exemplifiera och konkretisera inhämtad kunskap. Vikt läggs vid både skriftlig och muntlig presentation.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling

Kunskap om trafikens uppkomst och drivkrafter samt vad som påverkar dessa är en förutsättning för att påverka transporterna mot en hållbar utveckling.

Litteratur

Ännu ej fastställd.