TRANSPORTINFRASTRUKTUR - MÄNNISKA - MILJÖVTT 060

Transport Infrastructure - Man - Environment

Antal poäng: 20.0. Valfri för: V4. Kursansvarig: Monica Berntman Förkunskapskrav: Trafikteknik och stadsbyggnad AK (VTT110, Geodetisk mätningsteknik och vägbyggnad (VVB040) och Vägbyggnad, projektering (VVB020) Rekommenderade förkunskaper: Trafikanalys (VTT021), Trafikplanering (VTT031),Trafikens säkerhets- och miljöeffekter (VTT120), Vägbyggnad, byggande och underhåll (VVB031). Prestationsbedömning: Godkända resultat på projektuppgifter och ett antal mindre övningsuppgifter och hemuppgifter, deltagande i exkursioner. Övrigt: Kursen ges i samarbete mellan Kungl Veterinär- og Landbohøjskole (KVL) avd för landskapsarkitektur, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) inst før Vejplanlægning, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp avd för infrastrukturplanering och Lunds Tekniska

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge blivande arkitekter, civilingenjörer och landskapsarkitekter kunskaper och insikter som skapar förutsättningar för att de i sin framtida yrkesverksamhet skall kunna utveckla en helhetssyn på vägar och järnvägar, som stora och långvariga människoskapande element i staden och på landsbygden. Mötet mellan trafikala aspekter och andra aspekter utgör fokus för utbildningen t ex mellan vägens geometri, arkitektur mm och dess framkomlighet och säkerhet, liksom mötet mellan kunskaperna om människans beteende som trafikant/passagerare och hennes upplevelse av stad och land. De stora linjära elementens påverkan på natur- och kulturlandskapet är en annan central aspekt.

Kursen läggs upp så att lärare och studenter från olika länder och olika discipliner får förståelse för varandras kunskapsområden för att stimulera utvecklingen av tvärdisciplinära kunskaper om fysisk planering och gestaltning av väg- och järnvägsmiljöer.

Innehåll

Befintliga vägar, trafikala krav - vägens kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter. Väg- och gatuplanering/järnvägsplanering och gestaltning av landskap. GIS/CAD/väg/järnvägsplanering. Väg- gata, infart, genomfart, förbifart. Planläggningen av vägar/järnvägar och trafik. Projekteringsprocessen. Vägrätt-expropiering. Människan och vägen. Väggeometri-landskap. Väg-vägrum-väginredning. Broar i landskapet. Kretsloppstänkande-resurstillgångar (material och vatten)-återvinning. Väg- och gatudimensionering med livslängdsperspektiv.

Två till tre stora projekt utförs som grupparbete. Samtliga större moment i kursen utarbetas och genomförs i samarbete mellan två av de deltagande institutionerna. Eleverna förutsätts ta del av undervisning som ges vid samtliga ingående institutioner och ges möjlighet att arbeta med projekt och övningar med förläggning såväl till Köpenhamn som till Alnarp-Lund.

Examination sker vid studenternas egen huvudinstitution. För studenter från andra länder gäller vedertagna regler för utlandsstudier.

Kursen föreslås följas under det sista studieåret inom respektive grundutbildning och förutsätts efterföljas av examensarbete. Examensarbetena förläggs till respektive institution men samarbete mellan olika discipliner förutsätts.

Litteratur

Anvisas vid kursstart.