TRAFIKTEKNIK, AK FÖR AVTT 051

Traffic Planning, Basic Course

Antal poäng: 1.5. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Bengt Jacobsson. Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras godkänd tentamen och godkända övningsuppgifter.

Innehåll

Kursen ska ge en orientering om trafikteknikens teorier, metoder för planering av trafiksystem och aktuella problemställningar inom området.

Trafikplanering, samband mellan bebyggelsestruktur, trafiksystem och trafikmängder. Trafikens omfattning, sammansättning och utveckling i samhället. Trafiknät, trafikleder och korsningar. Parkering. Kollektivtrafik. Gång- och cykeltrafik. Trafiksäkerhet. Trafikens miljöeffekter.

Litteratur

Trafiken i samhället, Inst för Trafikteknik, LTH, 1996. Utdag ur TRÅD, Boverket, 1992.