TRAFIKPLANERINGVTT 031

Traffic Planning, Advanced Course

Antal poäng: 5.0. Valfri för: V4. Förkunskapskrav: Trafikteknik och Stadsbyggnad AK (VTT 110). Rekommenderade förkunskaper: Trafikanalys (VTT 021). Prestationsbedömning: Godkända övningar, deltagande i studiebesök och godkänd tentamen. Webbsida http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm

Innehåll

Kursen syftar till att ge inblick i trafikplanering på olika nivåer med tyngdpunkt på den kommunala. Den ska ge förståelse för planeringens komplexitet och hur lokalisering av bebyggelse, service and andra verksamheter påverkar trafikens omfattning och konsekvenser. Kursen ska ge kunskap om trafiksystem för olika trafikslag, för person- respektive godstrafik, samt hur kvaliteten hos sådana system kan analyseras och värderas. Planering för svaga och handikappade trafikantgrupper kommer särskilt att beaktas. Kursen ska också träna förmågan att söka efter och analysera planeringsunderlag samt presentera och redovisa trafikplaner.

Inlämningsuppgifter: Obligatoriska redovisningar av övningsuppgifter i form av rapport och muntlig presentation.

Litteratur

Trafiken i planeringsprocessen. Utdrag ur Trafiken i samhället (kap 3), inst för Trafikteknik, LTH 1996 (17 sid). Vad säger lagen? Översiktlig planering, planprocessen. Utdrag ur Boken om översiktsplan del II, Boverket 1996. (3 sid). TRÅD - handbok för omsorg om trafik och bebyggelse i städer och tätorter - trafikråd. Konceptupplaga. Boverket 1995. (61 sid). Gator för alla, en idéskrift om tillgänglighet för gående. Kommunförbundet. 1992. (54 sid). Säkrare trafikmiljö i tätort. Vägverket. Rikspolisstyrelsen, Svenska kommunförbundet 1997. (24 sid). Säkrare och trevligare stadsmiljö med 30 km/h? ÖP 2000, Dialog - PM8. Malmö stadsbyggnadskontor 1997. (12 sid). Nät- och trafiksäkerhetsanalys, Skärhamn i Tjörns kommun. Vägverket m fl 1997. (28 sid). Lugna gatan, Svenska kommunförbundet 1998. (76 sid).