FÄLTUNDERSÖKNINGSMETODIKVTG 031

Field investigation methodology

Antal poäng: 5.0. Valfri för: V4. Kursansvarig: Leif Bjelm, Conny Svensson. Förkunskapskrav: Bergkunskap och Bergmekanik, Grundvattenteknik och Grundläggningsteknik. Undantag från dessa förkunskapskrav medges för dem som strikt följer kompetensinriktningarna Anläggningsteknik och Naturresursteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av större projektuppgift, som betygssätts. Dessutom obligatoriska inlämningsuppgifter, dugga och seminarier.

Målbeskrivning

I kursen Fältundersökningsmetodik är avsikten att med utgångspunkt från en intensifierad färdighetsträning i geoteknologisk undersökningsteknik, fördjupad kunskap om fältmetoders begränsningar och möjligheter samt träning i utvärderingsmetodik kunna utarbeta beslutsundelag centrala för olika behov i byggprocessen.

Innehåll

Fältundersökningar, med geoteknologiskt innehåll, utgör en fundamental del av alla de förundersökningsinsatser som dels krävs för beslut om att bygga, dels för genomförande av byggandet antingen det gäller stora eller små byggprojekt. Särskilt vid större infrastrukturprojekt finns krav på konsekvensanalyser av teknisk, ekonomisk och miljömässig karaktär, alla ytterligt viktiga moment för en bedömning av byggandet och dess konsekvenser såväl i detaljskala som i ett övergripande perspektiv. Erfarenheten visar tyvärr att det ofta finns brister i såväl planering som genomförande av byggprojekt på grund av otillräckliga eller olämpligt valda förundersökningsinsatser.

Genom en kombination av teoretisk fördjupning, projektplanering, fältundersökningar, laboratorieundersökningar, rapportskrivning och seminarier uppnås kursmålet.

Litteratur

Under utarbetande.