GRUNDVATTENTEKNIKVTG 021

Groundwater Engineering

Antal poäng: 5.0. Valfri för: V4. Kursansvarig: Leif Bjelm, Gerhard Barmen, Conny Svensson. Förkunskapskrav: Teknisk geologi, VTG 010, VTG 011. Eleven ska aktivt ha deltagit i en av dessa kurser. 80% av obligatoriska moment, inlämningsuppgifter och duggor ska vara klara. Prestationsbedömning: Tentamen 5 tim. En mindre och en större obligatorisk projektuppgif. Skriftlig rapportering och muntlig genomgång i seminarieform.

Målbeskrivning

Kursen skall ge ingående förståelse för grundvattens uppträdande - rörelse, ursprung och kemiska och fysikaliska egenskaper. Teknologen skall erhålla praktiskt användbara kunskaper i hydrogeologi, grundvattenhydraulik, brunnsbyggnad och grundvattenskydd.

Innehåll

Hydrogeologi. Grundvattnets uppträdande och rörelse i olika akviferstyper. Geologins styrande inverkan på akvifersegenskaperna. Fluktuationer i grundvattennivån i olika tidsperspektiv och formationer. Flöden och flödesstyrande egenskaper. Grundvattnets ålder och temperatur. Grundvattnets kvalitet. Kvalitetsparametrar. Vattenanalyser. Kemisk sammansättning. Kemiska jämvikter i grundvattnet. Förorening av grundvatten. Kvalitetsproblemområden, grundvattenförsurning.

Borrnings- och brunnsteknik. Genomgång av förekommande borrnings- och brunnsbyggnadstekniker och dimensioneringskriterier. Hydrauliska egenskaper hos akvifer och brunn. Akvifersangreppsättet; magasinerings- och transportförmåga. Grundvattenavsänkning. Provpumpningsteknik. Utvärdering av provpumpningsdata - teoretiska samband utifrån Theis´ brunnsfunktion, grafiska lösningsmetoder. Hydrauliska gränser. Kapacitetsbestämning av brunn. Större tillämpningsuppgift. En obligatorisk projektuppgift där teknologerna får använda sina teoretiska och praktiska kunskaper på ett grundvattentekniskt problem. Arbetet sker i små grupper med möjlighet till lärarkonsultation.Skriftlig redovisning och en slutlig muntlig genomgång.

Litteratur

C.W. Fetter: Applied Hydrogeology. Conny Svensson: Kompendium i grundvattenkemi. Övningsuppgifter.