RAM- OCH FACKVERKSANALYSVSM 031

Structural Mechanics, Advanced Course, Frame and Truss Analysis

Antal poäng: 4.0. Valfri för: M4, V3. Kursansvarig: Karl-Gunnar Olsson. Rekommenderade förkunskaper: Byggnadsmekanik AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska inlämningsuppgifter samt en obligatorisk laboration. Webbsida http://www.byggmek.lth.se

Målbeskrivning

Kunna analysera konstruktioner uppbyggda av stänger och balkar, med hjälp av elementbaserad förskjutningsmetod (FEM). Förståelse för de begrepp och samband som ligger till grund för analysmetoden. Förmåga att genomföra, och korrekt tolka resultat av, datorberäkningar.

Innehåll

Förskjutningsmetod. Elementformulering för stång och balk. Elementbaserad analys av fackverk, ramverk och bågar. Modellering av eftergivliga upplag. Analys av plana ram- och fackverk med hänsyn till stabilitet och elastoplastiskt beteende. Analogier.

Litteratur

Thelandersson, S.: Konstruktionsberäkningar med dator, Studentlitteratur, Lund 1990. CALFEM ver 3.2 - Ett datorprogram för undervisning i finita elementmetoden, Byggnadsmekanik och Hållfasthetslära, Lund 1997.