GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM FK 2VFT 160

Geographical Information Systems, Advanced Course 2

Antal poäng: 6.0. Obligatorisk för: L4FI . Rekommenderade förkunskaper: Geografiska Informationssystem FK1 Prestationsbedömning: godkänd tentamen och godkänd projektuppgift.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om GIS inom lantmäteriområdet. Kursen innehåller dels en teoretisk del som behandlar relations- och objektorientrade databaser, olika rumsbegrepp och algoritmer för de vanligaste GIS-operationerna. Andra delen av kursen är mer problemorienterad och syftar till att ge studenterna förtrogenhet om hur GIS kan användas som ett effektivt analys- och planeringsverktyg.

Litteratur

Östman, A.: Interpolering av geografiska data.

Kompendier och artiklar

Utdrag ur Worboys M.F.: GIS - A Computing Perspective.