JURIDIK FÖR TEKNIKER (LANTMÄTERIUTB)VFT 110

Law for Engineers, Intr Course in Business Law

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: L1. Kursansvarig: Anders Berglund Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen anordnas omedelbart efter kursens slut. Ytterligare tentamenstillfälle anordnas i anslutning härtill. Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd (3), Icke utan berömd godkänd (4) och Med beröm godkänd (5).

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge de studerande grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och översiktlig kunksap om gällande rättsregler på vissa områden som är speciellt relevanta för ekonomisk verksamhet samt för tekniker.

Innehåll

Kursens innehåll: Kursen inleds med en presentation av medlen för samhällets reglering av det ekonomiska livet. Orientering lämnas om lagstiftningsapparaten, rättskällorna, rättssystemet och domstolsväsendet, också ur ett EG-rättsligt perspektiv. Därefter följer ett grundläggande studium av civilrätt. Särskilt belyses företagsformerna från rättslig synpunkt (framför allt aktiebolagsrätt), personrätt, avtalsrätt (främst avtals ingående och representation), köp av lös egendom, skadeståndsrätt, marknadsrätt, arbetsrätt, offentlig upphandling samt fastighetsrätt.

Orientering lämnas om sådana rättsregler i övrigt som har särskild betydelse för tekniker, såsom patenträtt och upphovsrätt. Slutligen ges en kortfattad presentation av processrätt.

Litteratur

Adlercreutz, A.:Avtal, Lärobok i allmän avtalsrätt; Edlung, Sten & Nyström,

B.: Arbetsrätt i förändring; Hemström, C.: Bolagens rättsliga ställning;

Gerhard, P.: Köprättens grunder och konsumenttjänstlagen; Linder, G.:

Handbok i offentlig upphandling; Malmström, Å. & Agell, A.: Civilrätt; Ns

1994 eller senare. Gravers, F.: Fastighetsköp, Studentlitteratur, 13 uppl.