FASTIGHETSTEKNIK FKVFT 080

Spatial Planning, Advanced Course

Antal poäng: 6.0. Obligatorisk för: L4PF . Kursansvarig: Henrik Swensson Förkunskapskrav: Fastighetsteknik AK Rekommenderade förkunskaper: Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, godkända övningsuppgifter samt närvaro vid seminarier.

Målbeskrivning

Kursens syftar till en fördjupning av ämnet fastighetsteknik, främst utanför

tätort.

Innehåll

I kursen behandlas komplicerade planerings- och fastighetsbildningsfrågor såsom fastighetsbildning i flera plan, komplicerade gemensamhetsanläggningar, strukturfrågor vid infrastrukturanläggningar, lösningar för enskilda vägar och VA-anläggningar, rättighetshantering samt frågor om förvaltning av gemensamma anläggningar. I kursen behandlas översiktligt förhandlingsteknik, genomförande av större projekt, projektledning m m och seminarier.

Kursen är upplagd som en seminarieserie med inslag av undersökande eget arbete.

Litteratur

LM: Handbok FBL. Handbok AL, LL. Ytterligare litteratur kan förekomma.