LANDSKAPS- OCH NATURRESURSINFORMATIONVFT 050

Natural Resources Information Systems, Ecology

Antal poäng: 6.0. Obligatorisk för: L4FI . Förkunskapskrav: Geografiska Informationssystem AK. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar samt deltagande i fältövning.

Innehåll

Kursen skall ge en grund för val mellan olika metoder att hantera digital landskapsinformation samt ge kunskap om metoder att hantera sådan information, främst med hjälp av geografiska informationssystem.

Grundläggande kunskap om fjärranalys baserad på flygbilder och satellitdata, främst inriktad mot naturresursanalys. Tolkning av flygbilder och andra fjärranalysdata. Tillämpningar i markanvändningskartering, ekologi och miljövård.

Fotografiska fjärranalysmetoder baserade på konventionell fotografering, IR-känslig film och multispektral registrering. Elektromagnetisk strålning. Icke-fotografisk fjärranalys baserad på satellitdata, multispektral svepradiometri, IR-termografi, radar m.fl. sensorsystem. Kalibrering av fjärranalysobservationer mot fältdata.

Litteratur

Flygbildstenik och Fjärranalys, Nämnden för Skoglig Fjärranalys, 1993.