GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM AKVFT 031

Geographical Information Systems, Basic Course

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: L2. Valfri för: BI4, V3. Kursansvarig: Petter Pilesjö Förkunskapskrav: Inga Rekommenderade förkunskaper: Inga Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Obligatoriska övningar. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge en grundläggande introduktion till geografiska informationssystem (GIS). Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs behärska grundläggande GIS-teori, samt självständigt kunna arbeta med analys av olika typer av geografiska datia i ett G

Innehåll

Kursen ger en grundlig teoretisk genomgång av funktioner i olika geografiska informationssystem, samt av grundläggande analyser som kan utföras i dessa.

Kursen behandlar också funktion och konstruktion av rumsliga databaser, samt hur dessa i ett GIS kan knytas till tabelldata. Praktiska övningar i geografisk informationshantering ges parallellt med teoretiska genomgångar under hela kursperioden. Databasuppbyggnad, inklusive integration med tablldata, samt rumslig analys tränas och exemplifieras i några av de vanligast förekommande geografiska informationssystemen, t ex MapInfo, ArcView, ArcInfo samt IDRISI. Tabelldata behandlas praktiskt i kalkylark och databasprogram, t ex Excel oc

Litteratur

Eklundh. L. (red.), 1999: Lärobok i Geografisk Informationsbehandling.