FASTIGHETSINFORMATIONSTEKNIKVFT 022

Real Estate Information Technology

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Björn Lahti Rekommenderade förkunskaper: Allmän fastighetsrätt, GIS AK Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningsuppgifter. Obligatoriska föreläsningar och övningar kan förekomma. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Kursen skall ge allmänna och fördjupade kunskaper i ämnesområdet fastighetsinformationsteknik. Mål är att teknologen efter genomgången kurs ska ha en uppfattning om de behov och möjligheter som finns med fastighetsknuten information i både offentliga och kommersiella databaser.

Förstå samverkan mellan olika grunddatabaser, där lägesuppgiften är informationsbärare och där resultatet redovisas grafiskt eller som ett tabellverk.

Ett internationellt perspektiv kommer att ges angående fastighetsinformation i andra länder.

Innehåll

Historik om jord- och stadsregister, fastighetsbok, fastighetsregister, inskrivningsregister mm.

Metoder för insamling, analys, lagring, bearbetning och presentation av data om fastigheter och fastighetsbestånd.

Det svenska fastighetsdatasystemets uppbyggnad, systemstruktur, indelning i delsystem och register, innehåll och användning som handläggnings- och informationssökningssystem. Aviseringar till och från andra system. Analog och digital registerkarta.

Visa på kommersiella databaser och tillgängliga grunddatabaser inom offentlig förvaltning innehållande fastigheter, byggnader, personer, hushåll, organisationer och företag. Även hur man med hjälp av metadatabaser finner dessa geografiska fastighetsdata.

Internationella jämförelser.

Behov av standardisering både nationellt och internationellt.

Egen utveckling av enkelt fastighetsinformationssystem med koppling till

geometri.

Litteratur

Handbok till mätningskungörelsen, Databaser.

Handbok till mätningskungörelsen, Juridik.

Land registration and cadastral systems; Larsson, Gerhard.

Kurspärm.