FASTIGHETSFÖRETAGANDE OCH FASTIGHETSUTVECKLINGVFR 080

Land Development and Property Management

Antal poäng: 7.0. Obligatorisk för: L4FE . Kursansvarig: John Sandblad Förkunskapskrav: Fastighetsekonomi AK Rekommenderade förkunskaper: Installationsteknik AK Prestationsbedömning: godkänd tentamen och godkända övningar samt deltagande i seminarier. Deltentamen kan förekomma.

Målbeskrivning

Deltagarna skall ges kunskap om, förståelse av och insikt i stategisk

fastighetsföretagande.

Innehåll

Kursen är inriktad mot strategiskt fastighetsföretagande.

I kursen ingår bl a fastighetsinformationssystem, fastighetsföretagandets

ekonomi och organisation, upphandling av teknisk och ekonomisk förvaltning,

förvaltningsplanering, lokalplanering, miljöanpassad förvaltning, kvalitets-

och miljösäkring vid fastighetsföretagande, internhyressystem, facility

management, service management, kunskaper om boendet och bostadspolitik samt

utvecklingstendenser inom fastighetsbranschen.

Eleverna skall genom projektarbeten utveckla strategier och genomföra

ekonomiska analyser. Kursen är inriktad mot problembaserad inlärning.

Litteratur

Services marketing, Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner ISBN 0-07-114881-7

och ISO 9001, 14001.

Övrig litteratur i samband med kursstart.