FASTIGHETSRÄTTSLIGA ERSÄTTNINGSPRINCIPERVFR 061

Principles of Compensation in Real Estate

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: L4FE , L4PF . Kursansvarig: Henrik Swensson Förkunskapskrav: Bygg- och miljörätt, Fastighetsvärdering AK. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar.

Målbeskrivning

Kursen ska ge förmåga att bedöma ekonomisk ersättning vid tvångsvis ianspråkstagande av eller intrång på fastigheter och därtill knutna rättigheter.

Innehåll

Regelverk och fastighetsekonomisk analys av ersättningsregler i expropriations-, plan- och bygglagstiftning, förrättningslagstiftning, miljöskydds- och naturvårdslagstiftning.

Värderingsregler i olika ersättningssituationer. Metoder för bedömning av ersättning vid intrång och inlösen. Praxis, förhandlingslösningar och frivillignormer avseende olika ersättningssituationer för tätorts- resp landsbygdsfastigheter.

Olika kompensationsregler i svensk lagstiftning. Olika värderingsbegrepp och deras relevans i värderingssituationer. Historisk utveckling.

Ersättningsprinciper i andra länder.

Litteratur

Hall, Magnusson m f: Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper.