ALLMÄN FASTIGHETSRÄTTVFR 026

Real Estate Law, Basic Course

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: L1. Kursansvarig: Anders Berglund Rekommenderade förkunskaper: Juridik för tekniker Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Obligatoriska exkursioner kan förekomma.

Målbeskrivning

Kursen skall ge nödvändiga förkunskaper till senare kurser i bygg- och miljörätt, fastighetsinformationsteknik och fastighetsteknik.

Innehåll

Kursen omfattar introduktion till Fastighetsbildningsrätt, inblick i fastighetsrättens historia. Jordabalkens bestämmelser om fastigheter, servitut, panträtt, fastighetsköp och inskrivningsförfarandet.

Litteratur

Kurspärm. Grauers: Fastighetsköpet. Kompendier.

Bengtsson: Speciell Fastighetsrätt. Jensen: Panträtt.