BRANDSÄKERHET I BYGGNADERVBR 140

Building Fire Safety

Antal poäng: 5.0. Valfri för: V4. Kursansvarig: Björn Karlsson Prestationsbedömning: Godkända konstruktionsuppgifter och hemuppgifter samt skriftlig tentamen.

Kursen ställs in vid färre deltagare än 12.

Målbeskrivning

Efter genomgången kurs skall studenten vara bekant med lagar, förordningar och huvudkrav vad gäller brandteknisk dimensionering. Kunna avgöra en byggnads brandtekniska klass. Vara bekant med utrymningsproblematiken vid brand och känna till enkla metoder som används vid utrymningsdimensionering. Kunna beräkna effektutveckling, plymflöden, gastemperaturer och rökfyllnad vid brand i ett rum. Vara bekant med rökfyllnadsmodeller som används vid brandteknisk dimensionering.