PROBLEMBASERAD BRANDTEKN RISKHANTERINGVBR 135

Fire Safety Engineering design and risk evaluation

Antal poäng: 15.0. Valfri för: BI4. Kursansvarig: Robert Jönsson Förkunskapskrav: Branddynamik, Riskhantering I, Aktiva system, Matematik AK. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning. Övrigt: Frivillig för: BI 4, kursen ersätter automatiskt VBR130.Begränsat antal deltagare: 33.

Målbeskrivning

Efter genomgången kurs ska studenten ha redovisat sin förmåga att planera, organisera och genomföra en kvalificerad utredningsuppgift inom sitt framtdia yrkesområde och därvid ha använt en vetenskaplig metodik.

Innehåll

I kursen skall teknologen visa förmågan at tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och att självständigt analysera och redovisa en omfattande uppgift. I kursen kommer ett antal föreläsningar och övningar att genomföras. Föreläsningsserien omfattar vetenskaplig metodik, informationssökning och brandtekniskt ingenjörsarbete.