BRANDTEKNISK RISKVÄRDERINGVBR 053

Fire Safety Evaluation

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: BI3. Kursansvarig: Robert Jönsson Förkunskapskrav: Branddynamik Prestationsbedömning: Godkänd redovisning och genomförande av projektuppgift och närvaro vid obligatoriska föreläsningar och godkänd inlämningsuppgift samt deltagande i datorlaborationer ger slutbetyget. Som betyg används något av uttrycken underkänd eller godkänd. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 33.

Målbeskrivning

Att genomföra en värdering av säkerhetsnivån hos ett objekt och ge förslag till beslut om eventuella förändringar. Att känna till människors beteenden och reaktioner under en utrymning. Att tillämpa olika utrymningsmodeller. Att behärska den teoretiska bakgrunden till brandförlopp vid olika typbränder (endast för V). Att vara bekant med relevant brandskadestatistik. Att kunna tillämpa poängberäkningsmodeller för utrymningssäkerhet och byggnads säkerhet (NBS, NFPA, Gretener m fl).

Innehåll

Genomföra en värdering av risknivån hos ett objekt vilken genomförs som ett större projektarbete. I projektarbetet skall förslag till förbättringar kunna anges samt kunna ange säkerhetskonsekvensen av dessa. Projektarbetet utförs som ett grupparbete med bl a experimentella inslag, studiebesök och rapportskrivning. Projektarbetet presenteras vid ett offentligt seminarium. I arbetet ingår användningen av röktransportmodeller och utrymningsmodeller. Gällande lagstiftning (byggnormen) används i värderingen.

Litteratur

Boverkets byggregler -94. Lag om brandfarliga och explosiva gaser. Plan och bygglagen med tillhörande förordning. Lagen om byggnadsverks tekniska egenskaper med tillhörande förordning. Räddningstjänstlagen med tillhörande förordning.AFS 1993:56 Utrymning. AFS 1994:47 Varselmärkning varselsignalering på arbetsplatser. Brandskydd, teori och praktik. SFPE-handboken 2nd ed. Sime J, Safety in the built environment. Canter D, Studies of human behaviour. Diverse stenciler. Datorprogrammanualer.