MATERIALLÄRA AK I FÖR DEVBM 500

Building Materials, Basic Course I

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: De1. Kursansvarig: Per Gunnar Burström. Prestationsbedömning: Betyg från skriftlig tentamen utgör slutbetyg. För erhållande av slutbetyg krävs även godkända laborationer och seminarieuppgift samt deltagande i studiebesök. Webbsida http://www.ldc.lu.se/lthbml/bmlkurser.htm

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge en översikt över egenskaper som är viktiga att beakta vid val av material. Bl a behandlas följande frågeställningar: Hur påverkas egenskaperna av materialstrukturen? Hur provar man olika egenskaper? Hur bedömer man ett provningsresultat? Hur väljer man material?

Innehåll

Stor vikt läggs vid metoder och principer för materialval och konsekvenser av felaktiga materialval. Materialens beständighet och livslängd i olika miljöer behandlas därför ingående. Felaktiga materialval exemplifieras med olika praktiska skadefall. Kursen ger även kunskap om tillverkning och egenskaper hos några vanliga materialgrupper. Vidare hur egenskaperna kan påverkas vid tillverkningen.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling: Kunskap om materia-lens tillverkning och egenskaper är en nödvändig förutsättning för ett miljömässigt riktigt materialval.

Litteratur

Burström, P.G., m fl: Kompendium i Byggnadsmaterial del I-II, KFS AB. Burström, P.G.: Exempelsamling till Byggnadsmaterial AK för A, KFS AB.