SKADEANALYSVBM 050

Damage Analysis

Antal poäng: 4.0. Valfri för: V4. Kursansvarig: Per Gunnar Burström. Rekommenderade förkunskaper: Minst 20 poäng (ca 50%) från kompetensinriktning Byggnadstekniks kurser bör ha klarats av innan kursstart. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen. Godkända skriftliga och muntliga redovisningar. Webbsida http://www.ldc.lu.se/lthbml/bmlkurser.htm

Antalet kursdeltagare är begränsat till 25. Kursen är även öppen för studenter från arkitektutbildningen.

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge kunskaper i att analysera och definiera problemställningar kopplade till olika typer av byggnadstekniska skadefall, att beskriva tänkbara orsaker till skadornas uppkomst, att utforma förslag till lösningar inkl. lösningarnas genomförande samt att värdera olika lösningars tekniska och ekonomiska konsekvenser med beaktande av livslängd och framtida underhåll.

Innehåll

Skadefallen, som normalt behandlar inslag från olika läroämnen, är hämtade från vår verklighet. Kursen ger därför en träning i att behandla olika praktiskt förekommande problemställningar.

Kursen innehåller föreläsningar i elementär undersökningsmetodik. Gästföreläsningar av praktiskt verksamma ingenjörer ger exempel på förekommande problemställningar. Självständigt eller i mindre grupper behandlas utdelade skadefall. Resultaten sammanställs och presenteras i

skriftlig och muntlig form.

Litteratur

Nilsson, L-O: Diagnosticering av byggnadsmaterialskador. Björkman & Ranhem:

Rätt kvalitet i byggprocessen. Josephsson, P.E: Orsaker till fel i byggandet. Skador på hus - hur gör man? (Byggforskningsrådet 1991-1993).