HUSBYGGNADSTEKNIK FÖR LVBF 112

Building Technology

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Jesper Arfvidsson. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida http://www.byfy.byggtek.lth.se/vbf112

Målbeskrivning

Det övergripande målet med kursen är:

Efter avslutad kurs skall eleven: vara orienterad om husbyggnadsteknik och byggnadsfysik, kunna identifiera, beskriva samt lösa enklare byggnadsfysikaliska problem, behärska enklare handberäkningsmetoder för värme och fukt samt tillägnat sig en byggnadsteknisk allmänbildning avseende begrepp, konstruktioner och byggnadsstilar.

Innehåll

Föreläsningarna behandlar allmän byggnadsteknik och äldre byggnadsteknik. Olika byggnadsdelars konstruktion med hänsyn till olika krav genomgås samt ett antal belysande exempel diskuteras. Vidare ges en översikt över husbyggnadsteknikens historiska utveckling i Sverige samt de olika byggnadstypernas funktion. I ett antal specialföreläsningar behandlas områden som mögel och röta, fukt och temperaturmätningar samt fuktskador på hus.

Övningarna i byggnadsfysik behandlar värme och fukt och ges i lektionsform. Detta innebär att varje övningspass inleds med en teorigenomgång följt av enskilt lösande av övningsuppgifter.

Seminarieuppgifterna behandlar olika typer av skador på byggnader, dessas orsakssamband samt förbättrande åtgärder.

Litteratur

Byggnadstekniska begrepp. Så byggdes husen 1880-1980. Värme & Fukt. Byggnadsteknikens grunder. Exempelsamling i Byggnadsfysik.