BYGG- OCH FASTIGHETSFÖRETAGENS EKONOMIVBE 067

Basic Economics for Construction and Real Estate Management

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Jan Söderberg Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Webbsida http://www.bekon.lth.se

Målbeskrivning

Kursen skall ge allmänna kunskaper i företagsekonomi.

Studenterna skall kunna utföra kostnads- och intäktsanalyser, genomföra produktionskostnadskalkyler (självkostnads- och bidragsanalyser), göra balans- och resultaträkningar samt genomföra investeringsbedömningar.

Innehåll

Grunder och begrepp som används vid ekonomiska analyser, lagstiftning, juridiska associationsformer, arbetsmarknaden och företagens organisationsformer, marknadsföring, finansiering och strategisk planering. Företagsekonomiska beräknings- och bedömningsmetoder.

Grundläggande företagsekonomiska kunskaper om årsredovisning, organisation, marknadsföring, resultatplanering, räkenskaps- och finansieringsanalys. Stor vikt läggs vid kalkyleringsmetoder.

Litteratur

Företagsekonomi 99, Olsson, Skärvad. Ekonomi - övningsmaterial, Institutionen för byggnadsekonomi.