BYGGNADSEKONOMI, AK FÖR AVBE 050

The Construction Process, Basic Course

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: A4. Kursansvarig: Mats Persson. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter och godkänd skriftlig tentamen.Vid bedömning av tentamen och övningsuppgifter kommer vikt även att läggas vid presentationstekniken. Webbsida http://www.bekon.lth.se

Målbeskrivning

Det övergripande målet för kursen är att ge en helhetssyn på de aktiviteter i ett byggprojekt som genomförs från den första idén (att man önskar bygga) till dess att man har fått fram färdiga produktionshandlingar. Efter avslutad kurs ska studenten ha fått en helhetsbild av byggprocessen och dess intressenter samt samhällets påverkan på byggprocessen, ha fått insikt i byggherrens projektarbete fram till produktionsskedet, kunna beräkna byggkostnader på olika nivåer i byggprocessen, ha fått allmänna kunskaper om upphandling av entreprenader och konsulttjänster, kunna upprätta enklare tidplaner, känna till elementära byggproduktionsmetoder samt känna till allmänna villkor för fastighetsjuridik och fastighetsekonomi.

Innehåll

Kursen innehåller bla följande moment:

Byggprocessen i samhället. Projektadministration (Project Management). Byggherrens projektarbete; organisation, planering, ekonomistyrning. Upphandlingsformer. Planeringsteknik, nätverk etc. Översikt av produktionsmetoder. Finansiering av bostäder.

Litteratur

Att upphandla byggprojekt; Söderberg, J. Byggprocessen - kurskompendium och Bygprocessen - övningsmaterial; Institutionen för byggnadsekonomi, AB 92 och ABK 96.