BYGGPROCESSEN AKVBE 012

The Construction Process

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: L3FK . Valfri för: BI2. Kursansvarig: Jan Söderberg Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter och godkänd skriftlig tentamen.Vid bedömning av tentamen och övningsuppgifter kommer vikt även att läggas vid presentationstekniken. Webbsida http://www.bekon.lth.se

Målbeskrivning

Det övergripande målet för kursen är att ge en helhetssyn på de aktiviteter

i ett byggprojekt som genomförs från den första idén (att man önskar bygga)

till dess att man har fått fram färdiga produktionshandlingar. Efter

avslutad kurs skall studenten: ha fått en helhetsbild av byggherrens

projektarbete fram till produktionsskedet, kunna beräkna byggkostnader på

olika nivåer i byggprocessen, ha fått allmänna kunskaper om upphandling av

entreprenader och konsulttjänster, kunna upprätta enklare tidplaner och

känna till elementära byggproduktionsmetoder.

Innehåll

Kursen innehåller bl a följande moment:

Byggprocessen i samhället. Projektadministration. Byggherrens projektarbete;

organisation, planering, ekonomistyrning. Upphandlingsformer.

Planeringsteknik, nätverk etc. Översikt av produktionsmetoder.

Entreprenadjuridik. Finansiering av bostäder.

Litteratur

Att upphandla byggprojekt; Söderberg, J. Byggprocessen - kurskompendium och

Bygprocessen - övningsmaterial; Institutionen för byggnadsekonomi, AB 92 och

ABK 96.