BYGGNADSEKONOMI, AK FÖR VVBE 011

The Construction Process and Business Economics

Antal poäng: 6.0. Obligatorisk för: V1. Kursansvarig: Jan Söderberg. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter och godkänd skriftlig tentamen. I bedömningen av tentamina och övningsuppgifter kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken. Den totala kurspoängen (6 poäng) är uppdelad på tentamen 4 poäng och övningsuppgifter 2 poäng. Webbsida http://www.bekon.lth.se

Målbeskrivning

Det övergripande målet för kursen är att dels ge en allmän kunskap i ekonomi, dels ge en helhetssyn på de aktiviteter i ett byggprojekt som genomförs från den första idén (att man önskar bygga) till dess att man har fått fram färdiga produktionshandlingar.

Efter avslutad kurs ska studenten: vara orienterad om företagsekonomi, kunna identifiera, beskriva och lösa enklare företagsekonomiska problem, ha fått en helhetsbild av byggprocessen och dess intressenter samt samhällets påverkan på byggprocessen, ha fått en insikt i byggherrens projektarbete fram till produktionsskedet, kunna beräkna byggkostnader i olika skeden under byggprocessen, ha fått allmänna kunskaper om upphandling av entreprenader och konsulttjänster, kunna upprätta enklare tidplaner, känna till elementära byggproduktionsmetoder.

Innehåll

Kursens första del behandlar byggprocessen med tyngdpunkten på administrativa, ekonomiska och entreprenadjuridiska frågeställningar, projektadministration inom byggprocessen och den andra delen företagsekonomi.

Kursen, som går över två läsperioder, kommer bl.a. att innehålla följande moment.

Byggprocessdelen: Byggprocessen i samhället. Projektadministration (Project Management). Organisation. Planering. Kostnadsstyrning. Finansiering. Upphandlingsformer. Konsultupphandling. Entreprenadjuridik. Översikt av produktionsmetoder.

Ekonomidelen: Ekonomiska system. Kostnads- och intäktsanalys. Investeringskalkylering. Årsredovisning och räkenskapsanalys. Finansiering. Marknadsföring, organisation.

Litteratur

Byggprocessdelen: Att upphandla byggprojekt; Söderberg, J. Byggprocessen - kurskompendium och Bygprocessen - övningsmaterial; Institutionen för byggnadsekonomi, AB 92 och ABK 96.

Ekonomidelen: Företagsekonomi 99; Olsson, Skärvad. Ekonomi övningsmaterial; Institutionen för byggnadsekonomi.