OFFENTLIG ORGANISATION OCH ADMINISTRATIONTNX 075

Public Organization and Administration

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: BI3.

Innehåll

"Målet för utbildningen är att den studerande efter genomgången kurs ska ha grundläggande kunskaper om den offentliga sektorns kompetens, organisation och administration.

Kursen behandlar ett antal centrala områden för den politiskt styrda delen av samhället. Särskild tonvikt läggs vid förhållanden som rör den kommunala sektorn. Det politiska systemets uppbyggnad och relationer till omgivningen. Maktutövningen i ett demokratiskt styrt system. Riksdagens och regeringens befogenheter. Lagstiftning och grundläggande fri- och rättigheter. Kommunal självstyrelse. Förvaltningen i det politiska systemet. Den politiska styrningen av förvaltningen. Förvaltningens inflytande över politiskt beslutsfattande. Den statliga och kommunala förvaltningens organisation och kompetens. Förhållandet och arbetsfördelningen mellan olika huvudmän i offentlig förvaltning. Ekonomi och politik. Resursförsörjningen i offentlig verksamhet; statlig och kommunal budgetprocess, skatte- och avgiftsfinansiering. Utvecklingsdrag i förvaltningen; den offentliga sektorns förnyelse. Den svenska förvaltningen i ett internationellt perspektiv.

Undervisningen består av lektioner och seminarieövningar. Stor vikt läggs vid diskussions- och tillämpningsmoment."

Litteratur

"Petersson, Olof; Svensk Politik. Stockholm: Publica 1996 Rothstein, Bo: Politik som organisation. Stockholm: SNs förlag, senaste upplagan. Sveriges grundlagar 1995. Stockholm: Riksdagen. Författningstexter. Uppsatser och arbetsmaterial."