EKONOMITNX 045

Business Administration

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: BI1. Prestationsbedömning: kursen examineras skriftligt och individuellt samt genom obligatoriska uppgifter.

Innehåll

Att ge kunskap om ekonomiska begrepp, metoder och tekniker samt förståelse av ekonomiskt tänkande och ekonomiska bedömningar. Att ge kunskap om ekonomisystems olika delar. Att ge kunskap om hur organisationer kan ledas och administreras. Att ge tillämpningar inom berörda områden.

Kursen är huvudsakligen inriktad mot förståelse av företagsekonomiskt tänkande. Särskild vikt läggs vid förståelse av ekonomiska bedömningar ur ett organisatoriskt perspektiv, både i affärsdrivande företag och offentlig förvaltning.

Kursen innefattar: genomgång av olika kostnads- och intäktsbegrepp. Kalkylmetoder. Lönsamhetsbegreppet och dess tillämpning på olika typer av verksamhet. Produkt- och investeringskalkylering. Kapitalbindning och finansiering. Ekonomiska redovisnings- och rapportsystem, deras användning och betydelse för beslut i organisationer. Organisationsutformning som administrativt styrinstrument och ram för människors arbetsvillkor.

Undervisningen meddelas i form av lektioner. Lektionerna ägnas åt kompletterande belysning och diskussion av kurslitteraturen. Vissa lektioner är efter examinators beslut obligatoriska.

Litteratur

Andersson, G.: Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur 1984. Blomquist, A. och Leonardz, B.: Årsredovisning - En introduktion, Liber 1989. Hansson, S.: Finansiering, Liber 1984. Övnings- och arbetsmaterial: årsredovisningar, verksamhetsberättelser, artiklar m.m. (delas ut i samband med lektionerna).

Referenslitteratur (används vid obligatoriska uppgifter): Bruzelius och Skärvad: Integrerad organisationslära, Studentlitteratur 1989. Bruzelius och Skärvad: Praktikfall - Integrerad organisationslära, Studentlitteratur 1983.