TYSKA FÖR TEKNIKERTNX 025

German for Engineers

Antal poäng: 5.0. Valfri för: BI2, D4, E4, F4, K4, L4, M4, V4. Förkunskapskrav: 1 åk tyska B eller 2 åk tyska C i gymnasieskola med lägst betyget 3. Obligatoriskt förkunskapsprov ges i studievägledande syfte före kursens början. Prestationsbedömning: "kursens tyngdpunkt utgörs av textstudiet. Då endast en viss del av textkursen kan behandlas i undervisningen, innebär språkstudier med nödvändighet en omfattande textläsning på egen hand. För undervisningen i delkurs 3 gäller att den studerande på grund av examinationens utformning måste vara närvarande vid minst 75% av det totala timantalet. Färdigheterna redovisas i följande prov. Delkurs 1; skriftligt prov i ordkunskap, grammatik och läsförståelse, 3 poäng. Delkurs 2; skriftligt hörförståelseprov, 1 poäng. Delkurs 3; talfärdighet, prövas i samband med undervisningen, 1 poäng. Proven kvalitetsbedöms enligt LTH:s betygsskala. Intyg om aktivt deltagande i kursen erhålls om den studerande varit närvarande vid minst 75% av kursens totala timantal." Övrigt: Valfri extern kurs för V och L.

Innehåll

Kursens mål är att, huvudsakligen inom det tekniska området, ge grundläggande praktisk färdighet i att läsa och förstå tyska texter (läs- och hörförståelse) samt att ge grundläggande praktisk muntlig färdighet (talfärdighet).

Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1. Ordkunskap, grammatik och läsförståelse (3 poäng). Studium av tyska texter, huvudsakligen inom det tekniska området, till ett sammanlagt omfång av ca: 350 sidor.

Delkurs 2. Hörförståelse (1 poäng). Övningar i att uppfatta och på svenska kunna återge det väsentliga innehållet i föredrag och samtal i diskussions- och intervjuform.

Delkurs 3. Talfärdighet (1 poäng). Övningar i muntlig framställning i form av samtal och kortare anföranden (demonstrationer, referat) samt praktiska uttals- och intonationsövningar.

Litteratur

Kurslitteraturen specificeras i kursplanen som tillhandahålles av Tyska institutionen.