SVENSKA FÖR TEKNIKERTNX 015

Swedish for Engineers

Antal poäng: 3.0. Valfri för: BI2, D4, E4, F4, K4, L4, M4, V4. Prestationsbedömning: Undervisningen är obligatorisk. Slutprov förekommer inte utan ett antal av prestationerna i kursen har provkaraktär. De bedöms var för sig och resultaten vägs samman vid kursens slut. Betygsättning: Endast betygen Godkänd och Underkänd. Övrigt: Valfri extern kurs för V och L.

Innehåll

Kursen avser att ge träning i sådana typer av muntlig och skriftlig framställning som en ingenjör framför allt arbetar med och att under denna träning öva upp den språkliga färdigheten över huvud taget. Sålunda övas meningsbyggnad, stavning, böjning, ordval och bruk av skiljetecken.

Kursen omfattar 42 timmar fördelade på 14 sammanträden, där föreläsningsmoment växlar med övningar. Bl.a. behandlas kommunikationssituationens betydelse för texters utformning. Informationsvänlig meningsbyggnad. Funktionell disposition. Uppdelning i textblock och rubriksättning. Samordning mellan text och övriga informationsbärare, såsom bilder, tabeller, diagram o.s.v. Tekniska termer - deras byggnad och funktion. Utformning av tekniska rapporter.

Litteratur

Sandqvist, Carin: Att rapportera examensarbetet, 1989. Skrivregler. Tekniska Nomenklaturcentralens publikationer nr 83. Fjärde omarbetade utgåvan 1986. Stenciler som utdelas av kursledaren.