PROJEKTLEDARSKAPTMA 030

Project Leadership

Antal poäng: 10.0. Kursansvarig: universitetsadjunkt Mats Persson Förkunskapskrav: antagning till Technology Managementavslutningen Prestationsbedömning: Studenternas resultat utvärderas kontinuerligt med hjälp av dels diskussioner med och observationer av studenterna, dels bedömning av de skriftliga rapporter, som redovisas från projektarbetet. Utvärderingen skall fokuseras på förståelse, insikt och egen praktisk förmåga till projekthantering. Kursen examineras i två delar, Projektledarskap 1 och Projektledarskap 2, om vardera 5 poäng. Endast betygsgraderna underkänt och godkänt förekommer. Webbsida http://www.bekon.lth.se/technology_management

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om och färdighet i att leda olika typer av teknologibaserade projekt, samt utveckla eget och andras medarbetarskap. Syftet är att visa dels på olika tekniker och modeller, dels på de psykologiska och sociala aspekterna vid projektgenomförandet.

Innehåll

Kursen kommer att behandla centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken. Vidare kommer att behandlas de psykologiska och sociala hinder som kan uppstå vid projektgenomförandet och hur dessa kan hanteras. Speciellt studeras hur en konstruktiv och kreativ projektsituation kan utvecklas i praktiken.

För att betona den praktiska inriktningen på kursen kommer den i huvudsak att bygga på "live cases". Detta innebär att studenten skall arbeta med konkreta, praktiska, tekniska problem i projektform inom företag och organisationer. Redovisning kommer att ske både muntligt och skriftligt (både gruppvisa och enskilda rapporter). Som stöd för arbetet genomförs också gemensamma teoretiska pass. I kursen ingår avsnitt, där studenten tränas i "team building".

Litteratur

Briner, W., Hastings, C., Geddes, M.: Project Leadership, second edition, Gover,

ISBN 0-566-07785-X. Engwall, M.: Jakten på det effektiva projektet, Nerenius & Santérus Förlag AB, Stockholm, 1995, ISBN 91-88384-29-2. Persson, M.: Kompendium med artiklar inom ämnesområdet, Institutionen för byggnadsekonomi, LTH


Projektledarskap 10198

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: Technology Management-avslutningen årskurs 4.

Innehåll

Se ovan.

Litteratur

Se ovan.


Projektledarskap 20298

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: Technology Management-avslutningen årskurs 5.

Innehåll

Se ovan.

Litteratur

Se ovan.