PORTFÖLJVALSTEORITEK 030

Economics, Portfolio Theory

Antal poäng: 5.0. Valfri för: L3. Kursansvarig: Erik Norrman Förkunskapskrav: Finansiell ekonomi I Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma under kursen. Övrigt: Undervisningen meddelas i form av lektioner. Deltagande i lektionerna är inte obligatoriskt, men då dessa delvis kompletterar kurslitteraturen, bär de studerande hålla isg underrättad om vad som meddelas under dem. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Kursen ger en avancerad analys av val av risktillgångar under osäkerhet.

Innehåll

Kursen ger en avancerad analys av val av risktillgångar under osäkerhet.

Prisbildningen på marknaderna för risktillgångar under jämviktsvillkor, den sk CAPM modellen analyseras ingående. Under kursen beörs också en del variationer av CAPM modellen samt arbitrage-pris-teorin, APT, som bygger på föreställningen om att alla riskfria arbitrage snabbt blir uttömda på en effektiv marknad. Metoder för att empiriskt tesa CAPM och APT modellen tas upp liksom metoder för att skatta beta-värden.

Kursen innehåller också en diskussion kring begreppen effektiva marknader samt vad detta betyder för placeringsstrategin. Metoder för att testa effektiva marknader presenteras också. Vidare studeras modeller för att konstruera portföljer med optimal riskspridning, liksom metoder för att utvärdera olika portföljstrategier.

Kursen lägger en stor vikt vid den tekniska framställningen och skall innehålla en ordentlig färdighetsträning t ex uträkning av beta-koefficienter, utvärdering av portföljer, test av effektivitet.

Litteratur

Haugen, Robert A: Modern Investment Theory, Prentice-Hall International, 1990.

Benninga, Simon: Financial Modelling, Massachussetts Institute of Technology, 1997.

Kompletterande material.