PROJEKT - ENERGIHUSHÅLLNINGMVK 120

Project - Energy Economics and Planning

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: M4ET . Kursansvarig: Prof Lennart Thörnqvist Förkunskapskrav: Obligatoriska kurser för inriktningen energiteknik. Rekommenderade förkunskaper: Fördjupningskedjan energihushållning. Prestationsbedömning: i ett av lärar- och elevrepresentanter sammansatt betygskollegium avges förslag till betyg på framlagd uppsats, uppsatsens försvar och genomförd opposition (3 betyg i intervallet 2 (0.5) 6), vilka fastställes av examinator. Enskild muntlig tentamen inför examinator är obligatorisk. Härvid kan det nedåt till närmaste heltal avrundade medelbetyget höjas, men ej sänkas. Godkända slutbetyg på kursen är 3, 4 och 5. Före muntlig tentamen ska kursens samtliga övningsmoment vara godkända. Webbsida http://www.vok.lth.se

Målbeskrivning

Kursen avser att inom ett för varje läsår valt tema ge fördjupade kunskaper och tillämpningsfärdigheter dokumenterade genom ett självständigt genomfört projektarbete inom temat. Kursen ska ge kunskaper och färdigheter i informationssökning med tillämpning på det valda temat. I kursen ingår projektredovisning med framläggande och försvar av egen uppsats samt oppositionsuppgift vid seminariegranskning av andra elevers projektredovisning.

Innehåll

Fördjupningsstudier inom det aktuella temat. Uppövning av tillämpningsfärdigheterna genom referatuppgift eller annat övningsmoment. Projektarbete under handledning, enskilt eller i grupp. Uppsatsseminarier (obligatorisk närvaro).

Litteratur

In- och utländsk litteratur med anknytning till temat anvisas av examinator. Den för projektarbetet relevanta studie- och referenslitteraturen framtages av eleverna själva.