ENERGIGASTEKNIKMVK 080

Energy Gas Technology

Antal poäng: 3.0. Valfri för: M4, M4ET. Kursansvarig: Tekn dr Mikael Näslund Rekommenderade förkunskaper: kurser i energirelaterade ämnen motsvarande vad som ingår i det obligatoriska basblocket för maskinteknik, 180 p. Prestationsbedömning: godkända övningsuppgifter och laboration. Skriftlig tentamen omfattande beskrivande uppgifter och räkneuppgifter. Övrigt: Kursens uppläggning gör den lämpad som orienterande tillvalskurs för teknologer vid alla utbildningslinjer. Även lämpad som enstaka kurs för doktorander, etc. Webbsida http://www.vok.lth.se

Målbeskrivning

Kursen avser att ge orienterande kunskaper om energigasers, främst naturgas, egenskaper och användning. Särskild vikt läggs vid miljökonsekvenser vid användning av energigaser.

Innehåll

Gastillstånd och gaskarakteristika. Gasförbränning och gasers utbytbarhetsförhållanden. Energigasers utvinning, transport och distribution. Drift av energigassystem. Energigasanvändning i industriprocesser, kraftproduktion, byggnader och andra användningsområden.

Litteratur

Näslund, M.: Energigasteknik, Svenska Gasföreningen, 1995.