ENERGIFÖRSÖRJNINGMVK 071

Energy Supply Systems

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: M4ET . Valfri för: M4. Kursansvarig: prof Lennart Thörnqvist Rekommenderade förkunskaper: Matematisk statistik, termodynamik, industriell ekonomi och programmering. Prestationsbedömning: för betyget 3 erfordras att kursens 3-6 obligatoriska övningsuppgifter (vilka genomföres enskilt eller i grupp) har avrapporterats med godkänt betyg för utförandet. För betygen 4 och 5 tillkommer individuell muntlig tentam Övrigt: Kursen kan också vara lämpad för teknologer inom andra huvudinriktningar vid M än den energitekniska eller vid andra program. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Kursen avser att ge kunskaper om energiförsörjningssystems uppbyggnad och funktion i relation till energiefterfrågans utveckling samt kunskaper och tillämpningsfärdigheter rörande analyser av resurshushållande, miljömässiga, finasiella m fl aspekter på dessa systems upbyggnad, organisation och dri

Innehåll

Energiförsörjningssystem på företrädesvis lokal och regional nivå.

Tekniska/ekonomiska gränser. Systemuppbyggnad, kapacitetsanpasssning, systemsäkerhet. Energiförsörjningssystemens infrastruktur och miljöeffekter. Energiomvandlingsteknikens utveckling och utvecklingsförhållanden. Praktisk energiförsörjningsplanering på lokal och regional nivå.

Problembaserad inlärning och presentationsteknik spelar en betydande roll i

undervisni

Litteratur

Aktuell litteratur anges i särskilt kursporgram.